Συναυλία σπουδαστών πιάνου των τάξεων Μυράτ- Ντούσια Σοφίας